• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/tumradder/
  • https://twitter.com/TumradDernegi
LOGOMUZ
Genel Başkandan
 Heybet ASLANOĞLU
Genel Başkan
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No.7 Günay İş Hanı K.3/40 
Bakırköy/İSTANBUL

Tel - Fax:
0 (212) 530 30 23

Gsm:
Heybet ASLANOĞLU(Başkan)
0 532 292 46 27

E-Posta:
tumradder@gmail.com



RADYOLOJİ ANDI
İŞ-BECAYİŞ İLANLARI
İŞ İLANLARI
KANAL RADYOLOJİ
SON DAKİKA HABER
Aylık Mahsuplaşma Genelgesi Yayınlandı.

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.07.00.01/ 14239 30 Mart 2011
Konu : 209 Sayılı Kanun Değişikliği Hk.

 

GENELGE
2011/23

İlgi: a) Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Başkanlığı antetli 11/03/2009 tarihli ve 1585 sayılı 2009/16 Nolu Genelge,
b) 03/11/2010 tarihli ve 43968 sayılı Genel Yazımız.

Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personele bir önceki yılda 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca performansa dayalı olarak yapılan ödemelerin toplam net tutarının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yapılması öngörülen ek ödemenin toplam net tutarının altında kalması halinde 375 sayılı KHK uyarınca ek ödeme yapılmakta idi.
25/02/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlanan 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 190 ıncı maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında değişiklik yapılmış ve bu değişiklikler 25/02/2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 209 sayılı Kanunda yapılan değişikliklere istinaden 25/2/2011 tarihinden itibaren aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
1) İlgili kanunları uyarınca, mesai saatleri dışında özelde çalışma hakkı bulunan tabiplere 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda performansa dayalı ek ödeme yapılmayacaktır. Ancak, 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesinde öngörülen döner sermaye sabit ödemesi ödenmeye devam edilecektir.
2) İlgili mevzuatı uyarınca açıktan vekil olarak atananlara (vekil ebe ve hemşireler), mezkur Yönetmelik hükümleri doğrultusunda performansa dayalı ek ödeme yapılacaktır. Açıktan vekil olarak atananların tavan ek ödeme tutarları, almakta oldukları aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat toplamı esas alınarak belirlenecektir.
3) Anılan Kanun değişikliği ile Bakanlığımız kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak istihdam edilen tüm personel 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamına alındığından, tüm sözleşmeli personele mezkur Yönetmelik hükümleri doğrultusunda performansa dayalı ek ödeme yapılacaktır.
4) 209 sayılı Kanunun dördüncü fıkrasında; "Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme tutarından az olamaz. Bu kapsamdaki personel için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir. Anılan hükümle ilgili olarak aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilecektir.
a) 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine göre performansa dayalı olarak yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı KHK'nın ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin tutarından az olmayacaktır.
b) Anılan hüküm kapsamında Bakanlığımız döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden;
Bakanlığımız kadro ve pozisyonlarında bulunan;
Memurlara,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personele,
375 sayılı KHK'nın ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme oranları esas alınacaktır.

4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeli ile açıktan vekil olarak atananlar (vekil ebe ve hemşireler), 375 sayılı KHK'nın ek 3 üncü maddesi kapsamında yer almadığından bu personele 375 sayılı KHK'nın ek 3 üncü maddesi ile bağlantı kurulmadan sadece performansa dayalı ek ödeme yapılacaktır.
İlgili personel için önce, "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine göre ödenecek net ek ödeme tutarı tespit edilecektir. Bu ödemenin net tutarı, 375 sayılı KHK'nın ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından fazla olması halinde ilgiler hakkında bu kapsamda başka bir işlem yapılmayacak ve başka bir ödeme yapılmayacaktır. Yönetmelik hükümlerine göre yapılan ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı KHK'nın ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin altında olması halinde ise, aradaki fark tutarı, kurumun ilgili aya ilişkin döner sermaye gelirinden, Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın %50'sini aşmamak kaydıyla mezkur Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında "Dağıtılabilecek Tutar" hesabına dahil edilmeden; Dağıtılabilecek Tutar ile ilgili aya ilişkin döner sermaye gelirinden, Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın %50'si arasındaki kısımdan ödenecektir.
Örnek: Kurumsal performans katsayısı 0,90 ve ilgili ay geliri 100.000 TL olan bir kurum en fazla 35.100 TL'yi "Dağıtılabilecek Tutar" olarak karar alabilir. Bu kurumda performansa dayalı ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı KHK'nın ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin altında olanların toplam fark tutarı 3.200 TL'dir. Bu durumda toplam fark tutarı olan 3.200 TL, aradaki 3.900 TL'lik (39.000-35.100) kısımdan karşılanacaktır. 3.200 TL gelir vergi kesintisine tabi tutulmayacaktır. Sonuç olarak performansa dayalı ek ödeme ile 375 sayılı KHK'nın ek 3 üncü maddesi uyarınca öngörülen oranda ek ödeme tutarı toplamı olarak personele 38.300 TL ödenecektir.

Aylık Gelir 100.000 TL
Kurumsal performans katsayısı 0,90
Hazine Payı (% 15) 15.000 TL
SHÇEK payı (% 1) 1.000 TL
Sağlık Bak Merkez Payı (% 6) 6.000 TL

Paylar Toplamı(Hazine Payı (% 15) + SHÇEK payı (% 1) + Sağlık Bak Merkez Payı (% 4) ) =15.000 + 1.000 + 6.000 = 22.000 TL

Aylık Gelir- Paylar Toplamı = 100.000 – 22.000 = 78.000 TL

Aylık gelirden Paylar Toplamı ayrıldıktan sonra kalan miktarın %50'si = 78.000 / 2 = 39.000 TL

Karar alınabilecek Tutar= Aylık gelirden Paylar Toplamı ayrıldıktan sonra kalan miktarın %50'si X Kurumsal performans katsayısı

Karar alınabilecek Tutar= 39.000 X 0,90 = 35.100 TL

e) İlgili personel için önce, "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine göre ödenecek ek ödeme net tutarı tespit edilecektir. Dağıtılabilecek tutar ile 375 sayılı KHK'nın ek 3 üncü maddesi uyarınca öngörülen oranda ek ödeme fark tutarı toplamının, kurumun ilgili aya ilişkin döner sermaye gelirinden, Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın %50'sini aşması halinde;
Performansa dayalı ek ödemesi 375 sayılı KHK'nın ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme tutarından fazla olan tüm personelin ek ödemesi kurumun ilgili aya ilişkin döner sermaye gelirinden, Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın %50'sinin dağıtılmasını sağlayacak şekilde oranlanacaktır.
Örnek: Kurumsal performans katsayısı 0,90 ve ilgili ay geliri 100.000 TL olan bir kurum en fazla 35.100 TL'yi "Dağıtılabilecek Tutar" olarak karar alabilir. Bu kurumda performansa dayalı ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı KHK'nın ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin altında olanların toplam fark tutarı 4.300 TL'dir. Bu durumda toplam fark tutarı olan 4.300 TL, aradaki 3.900 TL'lik (39.000-35.100) kısmı aştığından 375 sayılı KHK'nın ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme tutarındaki net ek ödeme miktarlarında değişiklik yapılmaksızın 400 TL tüm personele oranlanacaktır. 4.300 TL gelir vergi kesintisine tabi tutulmayacaktır. Sonuç olarak performansa dayalı ek ödeme ile 375 sayılı KHK'nın ek 3 üncü maddesi uyarınca öngörülen oranda ek ödeme tutarı toplamı olarak personele 39.000 TL'den fazla ödeme yapılmayacaktır.
f) İlgili personele, maaş ödemesinin yapıldığı süreyle sınırlı olmak kaydıyla anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hiç ek ödeme yapılmaması halinde, 375 sayılı KHK'nın ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme, bu maddenin (d) ve (e) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde ödenecektir.
g) Bakanlığımız kurumları tarafından Mart ayının ilk haftasında yapılacak olan ve Şubat 2011 dönemine ilişkin hesaplanacak olan performansa dayalı ek ödeme bordrosundaki net ek ödeme tutarlarının personelin 25/2/2011 tarihinden itibaren 4 (dört) günlük süreye tekabül eden 375 sayılı KHK'nın ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme tutarı oranında olup olmadığı tetkik edilerek bu tutarın altında olması halinde aradaki fark tutarı ilgililere bu maddenin (d) ve (e) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde ödenecektir.
Örnek: 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hemşire kadrosunda bulunanlar için yapılacak ek ödeme oranı % 72 olarak belirlenmiştir. 2011 yılı Şubat ayında yıllık izinde olan ve Mart ayının ilk haftasında yapılacak olan ve Şubat 2011 dönemine ilişkin hesaplanan performansa dayalı ek ödeme bordrosunda (0) TL performansa dayalı ek ödeme hak edişi bulunan bir hemşireye Şubat 2011 dönemi için 60,14 TL tutarında ek ödeme ödenecektir.

01/02/2011-28/02/2011 dönemi için
9500 x 0,061954 x %72 = 423,77 TL
423,77 x 0,0066 = 2,80
423,77 – 2,80 = 420,97 TL Net Tutar 25/02/2011-28/02/2011 dönemi için(4 günlük)
420,97 x (4/28) = 60,14 TL Net Tutar

ğ) Bakanlığımız kurumları tarafından Nisan ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılacak olan Mart 2011 dönemine ilişkin hesaplanacak olan performansa dayalı ek ödeme bordrosundaki net ek ödeme tutarlarının 375 sayılı KHK'nın ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme tutarının altında olması halinde aradaki fark tutarı bu maddenin (d) ve (e) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde ödenecektir.
Örnek: 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hemşire kadrosunda bulunanlar için yapılacak ek ödeme oranı % 72 olarak belirlenmiştir. 2011 yılı Mart ayında 20 gün raporlu olan ve nisan ayının ilk haftasında yapılacak olan ve Mart 2011 dönemine ilişkin hesaplanan performansa dayalı ek ödeme bordrosunda (190) TLperformansa dayalı net ek ödeme tutarı hak edişi bulunan bir hemşireye, Mart 2011 dönemi için 190 TL performansa bağlı ek ödeme ile birlikte 230,97 TL tutarında ek ödeme bu maddenin (d) ve (e) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde ödenecektir.

01/03/2011-31/03/2011 dönemi için
9500 x 0,061954 x %72 = 423,77 TL
423,77 x 0,0066 = 2,80
423,77 – 2,80 = 420,97 TL Net Tutar
420,97 - 190 = 230,97 TL

h) 25/02/2011 tarihinden itibaren ilgili personele maaş ödemesinin yapıldığı süreyle sınırlı olmak kaydıyla 375 sayılı KHK'nın ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme tutarı kadar ek ödeme yapılacaktır. Yani personele maaş ödemesinin yapılmadığı süreye ilişkin olarak (ücretsiz izin ve askerlik gibi) mezkur Yönetmelik uyarınca performansa dayalı ek ödeme ile 375 sayılı KHK'nın ek 3 üncü maddesi uyarınca öngörülen ek ödeme de dâhil herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
5) Tabiplere, 375 sayılı KHK'nın ek 3 üncü maddesi uyarınca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
6) İlgili personele yapılacak olan 375 sayılı KHK'nın ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme tutarının belirlenmesinde, 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı "375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar" ile 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı "Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar"da belirlenmiş olan oranlar esas alınacaktır.
7) Bakanlığımız kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel hakkında 375 sayılı KHK'nın Ek 3'üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
8) 25/02/2011 tarihinden itibaren ilgi (a)'da kayıtlı Genelge ile ilgi (b)'de kayıtlı Genel yazı yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla, bir önceki yılda personele ödenen performansa dayalı ek ödemeler toplamının sonraki yılda mezkûr Kararname hükmü kapsamında yapılacak ek ödeme tutarı ile kıyaslanması uygulaması sonlandırıldığından, ilgi (a)'da kayıtlı Genelge ile ilgi (b)'de kayıtlı Genel yazı çerçevesinde işlem tesis edilmeyecektir.
Bilgilerinizi ve yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesini ve konunun iliniz dâhilinde bulunan sağlık kurumlarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a. Müsteşar

  
5053 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın